Καταθέσεις
Δάνεια
Κάρτες
I-banking
Επιτόκια/Χρεώσεις
Ασφάλειες
Άλλες Υπηρεσίες
Ωράριο Εξυπηρέτησης
 
 
< Αρχική Σελίδα
 

25/10/2013

ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤΔ

Ανακοινώνεται ότι λόγω της συγχώνευσης της ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς Λτδ με την ΣΠΕ Κυπερούντας Λτδ,  που προγραμματίστηκε να γίνει στις 02/11/2013, όλα τα καταστήματα της Εταιρείας μας θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό το απόγευμα της Παρασκευής  01/11/2013 και το Σάββατο 02/11/2013.

Την Δευτέρα 04/11/2013 όλα τα καταστήματα της Νέας Εταιρείας «ΣΠΕ Τροόδους Λτδ», θα λειτουργούν κανονικά.

Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.


04/09/2013

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


28/08/2013

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤΔ δέχεται παραγγελίες για ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟ μέχρι τις 30 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2013


21/08/2013

Διάρκεια ισχύος επιταγών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι, μετά από απόφαση της Επιτροπής του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού Επιταγών, η διάρκεια ισχύος των επιταγών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της 31/03/2013 αυξάνεται από 3 μήνες σε 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Επιπρόσθετα, η διάρκεια ισχύος των επιταγών που έχουν εκδοθεί μεταξύ 15/12/2012 και 31/03/2013 παρατείνεται μέχρι τις 30/09/2013.


07/08/2013

Tραπεζική αργία

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς Λτδ πληροφορεί το κοινό ότι τα καταστήματα της θα είναι κλειστά κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013
 • Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

01/08/2013


01/08/2013

Επαναλειτουργία ΚΑΠ

Τροποποίηση των Κοινών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Έφορου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με το άνοιγμα και τη λειτουργία τρεχούμενων λογαριασμών, τη δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών και άλλα συναφή θέματα (Κοινές Οδηγίες)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον επιχειρηματικό κόσμο και μετά από συλλογή σχολίων από τις Τράπεζες έχουν μελετηθεί εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο επαναλειτουργίας του ΚΑΠ, αφού η συνεχιζόμενη αναστολή του αποτελεί ένα επιπλέον  αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα των επιχειρήσεων υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ανακοινώνουν την επαναλειτουργία του ΚΑΠ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ώστε να δοθεί χρονικό περιθώριο στους εκδότες επιταγών να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ακάλυπτες επιταγές που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Αυγούστου 2013 καταχωρούνται σύμφωνα με τις Κοινές Οδηγίες όπως ισχύουν.

Η καταχώριση προσώπων στο ΚΑΠ ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα  θα γίνεται στη βάση κριτηρίων και προϋποθέσεων με διαφοροποιημένη διαδικασία η οποία επισυνάπτεται.

Η διαδικασία αυτή:

 i.    λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα, καθώς και τις πρόνοιες του Περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές Νόμου.

 ii.    αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από τα μέτρα εξυγίανσης και αποβλέπει στη διάφανη, ίση και δίκαιη μεταχείριση ατόμων που θα κατέληγαν να καταχωρηθούν στο ΚΑΠ λόγω και μόνον των μέτρων εξυγίανσης και,

iii.    απλοποιεί τη διαδικασία τακτοποίησης ακάλυπτων επιταγών και διαγραφής από το ΚΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11371


18/06/2013

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι όλα της τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


18/06/2013

Οι Κεφαλαιακές ανάγκες του Συνεργατισμού

/Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι, μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι κεφαλαιακές ανάγκες του Συνεργατισμού έχουν υπολογιστεί ότι δεν θα ξεπεράσουν το €1,5 δις. Το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες όλων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένης και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.Το συνολικό ποσό των €1,5 δις που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού τομέα θα καλυφθεί από χρήματα του προγράμματος στήριξης.


ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Προς τους καταθέτες της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ορεινής Πιτσιλιάς αναφορικά με την προστασία που τους παρέχει το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Σ.Π.Ι.)

Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων Σ.Π.Ι.:

Το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτό σύμφωνα με το άρθρο 53 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου εκδίδει τους περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων Θεσμούς.

Στα πλαίσια των Θεσμών αυτών, ιδρύθηκε Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων (ΤΠΚ), το οποίο έχει ξεχωριστή νομική οντότητα υπό την διοίκηση Διαχειριστικής Επιτροπής.

Σκοπός του ΤΠΚ είναι η προστασία των καταθέσεων και η καταβολή αποζημιώσεων σε καταθέτες που διατηρούν καταθέσεις σε οποιοδήποτε ΣΠΙ το οποίο μετέχει στο σχέδιο, σε περίπτωση που ΣΠΙ δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τις καταθέσεις προς τους πελάτες του, ή έχει εκδοθεί από τον Έφορο διαταγή εκκαθάρισης του μέλους.

Το ΤΠΚ καλύπτει όλες τις καταθέσεις σε ευρώ ή άλλο νόμισμα , οι οποίες ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους μέχρι την ημερομηνία λήξης της κατάθεσης ή της ημέρας που η κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη, ανάλογα με το είδος της κατάθεσης.

Η συμμετοχή στο σχέδιο είναι υποχρεωτική για όλα τα ΣΠΙ, τα οποία έχουν συσταθεί στη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών νόμο, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και για τα ΣΠΙ τα οποία έχουν συσταθεί σε χώρα άλλη από την Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος. Με
απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΤΠΚ μπορεί να εξαιρεθεί ΣΠΙ το οποίο έχει συσταθεί σε χώρα άλλη από την Κυπριακή Δημοκρατία και το οποίο λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος καθώς και υποκατάστημα ΣΠΙ το οποίο έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργεί σε άλλη χώρα άλλη από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοουμένου ότι καλύπτεται επαρκώς από αντίστοιχο σχέδιο στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί ή στην χώρα στην οποία λειτουργεί αντίστοιχα.

Με βάση τα πιο πάνω, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ορεινής Πιτσιλιάς συμμετέχει στο ΤΠΚ.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένα καταθέτης:

 1. Το ΤΠΚ ενεργοποιείται εφόσον διαπιστωθεί ότι ΣΠΙ αδυνατεί να αποπληρώσει τις καταθέσεις του ή εκδοθεί από τον Έφορο διαταγή εκκαθάρισης του μέλους.
 2. Όλες οι υπάρχουσες καταθέσεις στο όνομα του ίδιου καταθέτη στην ίδια εταιρία λογίζονται ως μία κατάθεση
 3. Το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε καταθέτη ανά ΣΠΙ, καθορίζεται στις 100.000 Ευρώ. Σε περίπτωση που η κατάθεση είναι εκφρασμένη σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού μετατραπεί το ξένο νόμισμα σε Ευρώ χρησιμοποιώντας την τιμή αναφοράς κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες.
 4. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που είχαν παραχωρηθεί από το ΣΠΙ προς τον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση του ΣΠΙ και για τα οποία το ΣΠΙ έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.
 5. Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα διατηρούν κοινό λογαριασμό θεωρείται, για σκοπούς αποζημίωσης, ότι καθένας από τους κατόχους του κοινού λογαριασμού κατέχει ξεχωριστή κατάθεση το ύψος της οποίας είναι το πηλίκο του συνολικού ποσού της κατάθεσης δια του αριθμού των προσώπων που είναι συνιδιοκτήτες της κατάθεσης, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί συμβατικοί όροι που καθορίζουν το συγκεκριμένο ποσό που ανήκει στον καθένα από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασμού.
 6. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την Επιτροπή εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής δύναται να επιτρέψει παράταση της περιόδου αποπληρωμής που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα εργάσιμες ημέρες.
 7. Οι πιο κάτω κατηγορίες καταθέσεων εξαιρούνται από την καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης:
  ? Καταθέσεις άλλων μελών και τραπεζών που τηρούνται για ίδιο λογαριασμό
  ? Καταθέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες και στα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών βάσει σχετική νομοθεσίας χώρας άλλης από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  ? Καταθέσεις που ανήκουν σε πρόσωπα εναντίον των οποίων έχει αρχίσει ποινική διαδικασία ή για τις οποίες έχει εκδοθεί διάταγμα δήμευσης σύμφωνα με τον περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο ή σύμφωνα με την αντίστοιχη αλλοδαπή νομοθεσία.
  ? Καταθέσεις κυβερνητικών τμημάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τοπικών αρχών
  ? Καταθέσεις ταμείων προνοίας και συντάξεων
  ? Καταθέσεις ασφαλιστικών εταιρειών είτε στο όνομα τους είτε στο όνομα εμπιστευματοδόχων.
  ? Καταθέσεις εταιρειών συλλογικών επενδύσεων
  ? Καταθέσεις που ανήκουν σε πρόσωπα που κατά την κρίση της επιτροπής έχουν ευθύνη ή έχουν επωφεληθεί από τις περιστάσεις που οδήγησαν το μέλος σε πτώχευση ή σε κατάσταση τέτοια που να το καθιστούν ανίκανο να αποπληρώσει τις καταθέσεις του.
 8. Σε περίπτωση ανάγκης για ενεργοποίηση του ΤΠΚ, η αδυναμία ενός ΣΠΙ να αποπληρώσει τις καταθέσεις του θα γνωστοποιείται με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον εγχώριο ημερήσιο τύπο. Στην ανακοίνωση θα καθορίζεται ο τρόπος υποβολής των απαιτήσεων και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι καταθέτες.
 9. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την λειτουργία του σχεδίου και την καταβολή αποζημίωσης μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Όνομα ΣΠΙ : ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς
Διεύθυνση : Κουμανδαρίας 49 , 4566 Καλό Χωριό Λεμεσός
Τηλέφωνο : 25-543233
Τηλεομοιότυπο : 25-813304
E-mail : admin@speop.coop.com.cy


23/03/2013

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς πληροφορεί το κοινό ότι τα καταστήματα της θα είναι κλειστά κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013 (Πρωτομαγιά)
 • Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013 (Μεγάλη Παρασκευή)
 • Σάββατο, 4 Μαΐου 2013 (Μεγάλο Σάββατο)
 • Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013 (Δευτέρα της Διακαινησίμου)
 • Τρίτη, 7 Μαΐου 2013 (Τρίτη της Διακαινησίμου)

11/03/2013

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι όλα της τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Δευτέρα, 1η  Απριλίου 2013, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


11/03/2013

Από τις 2 Απριλίου 2013  θα εφαρμόζεται το ακόλουθο θερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού.

Θερινό Ωράριο    
  Πρωί Απόγευμα
Δευτέρα 8:00-13:15 16:00-18:15
Τρίτη 8:00-13:15 -----
Τετάρτη 8:00-13:15 -----
Πέμπτη 8:00-13:15 -----
Παρασκευή 8:00-13:15 16:00-18:15
Σάββατο 8:00-12:30 ----

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


24/01/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του Συνεργατικού Κινήματος, ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 28/01/2013 ξεκινά η  εφαρμογή της υπηρεσίας «κατάθεσης επιταγών  για πράξεις μεταξύ Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων».  

Η  νέα υπηρεσία  δίνει την δυνατότητα στους πελάτες των Σ.Π.Ι. να προβαίνουν  σε πράξεις καταθέσεων σε οποιοδήποτε κατάστημα του Συνεργατικού Κινήματος, Παγκύπρια. Πράξεις που μπορούν περιλαμβάνουν και καταθέσεις επιταγών, ανεξάρτητα αν το Σ.Π.Ι. στο οποίο διατηρείται ο λογαριασμός δεν είναι το ίδιο. 

Προτρέπομε τους πελάτες μας, και ειδικά αυτούς που  η διαμονή τους ή επαγγελματική δραστηριότητα τους είναι εκτός περιοχής εργασιών μας, να χρησιμοποιήσουν την νέα αυτή υπηρεσία, η οποία δίνεται με σκοπό την διευκόλυνση τους, αφού δεν είναι απαραίτητη πλέον η μετακίνηση τους προς ένα από τα καταστήματα της Εταιρείας μας.


13/12/2012


19/10/2012

Χειμερινό Ωράριο Εξυπηρέτησης του Κοινού

Από την 29η Οκτωβρίου 2012 θα εφαρμόζεται το ακόλουθο χειμερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού

Καλό Χωριό, Άγιος Ιωάννης, Λουβαράς, Αρακαπάς
Χειμερινό Ωράριο
  Πρωί Απόγευμα
Δευτέρα 8:00-13:15 15:00-17:15
Τρίτη 8:00-13:15 ----
Τετάρτη 8:00-13:15 ----
Πέμπτη 8:00-13:15 ----
Παρασκευή 8:00-13:15 15:00-17:15
Σάββατο 8:00-12:30 ----

Για τα υπόλοιπα καταστήματα πατήστε εδώ


06/08/2012

Tραπεζική αργία

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς πληροφορεί το κοινό ότι τα καταστήματα της θα είναι κλειστά κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012 (Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου)
 • Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012 (Επόμενη Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου)

13/07/2012

Ζητούνται προσφορές για τις εργασίες ανακαίνισης του υποκαταστήματος της Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς στον Άγιο Ιωάννη.

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν οι εργολήπτες που κατέχουν ετήσια άδεια του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ανανεωμένη για το τρέχον έτος για την εκτέλεση οικοδομικών –τεχνικών έργων της τάξης του έργου (Ε’ Τάξης) ή ανώτερης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα (σχέδια – όροι- συγγραφή υποχρεώσεων) από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Γρηγόρης Μ. Μαλεκκίδης & Συνεργάτες (οδός Νίκου Παττίχη 113, Γραφείο 101, τηλ. 25 -736355 / 99-627710 ,Λεμεσός)  από την Πέμπτη 12 Ιουλίου, στις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 10:00 έως 19:00.

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ασφαλείας που θα αναγραφεί «Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς  –  Ανακαίνιση υποκαταστήματος Αγίου Ιωάννη» στα κεντρικά γραφεία της Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς στο Καλό Χωριό, τηλ. 25-543233 το αργότερο η ώρα 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας  23 Ιουλίου 2012.


29/05/2012

Tραπεζική αργία

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς πληροφορεί το κοινό ότι όλα τα υποκαταστήματα θα είναι κλειστά τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


23/05/2012

Εκδρομή συνταξιούχων

Η Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης και παρά την ανάγκη για πολιτική λιτότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, διοργάνωσε εκδρομή, προσφορά προς τους συνταξιούχους, μέλη και πελάτες της Εταιρείας την 1η Μαΐου 2012.

Στην εκδρομή συμμετείχαν γύρω στους 430 συνταξιούχους από τις 10 κοινότητες που αποτελούν το σύμπλεγμα της ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε σταθμό στο Πισσούρι και επισκέψεις στις Ιερές Μονές, Ιερέων (Αγία Μονή), Χρυσορογιάτισσας και Αγίου Νεοφύτου και ολοκληρώθηκε με προσφορά γεύματος σε Εστιατόριο της περιοχής.

Κατά την διάρκεια του γεύματος, ο Γραμματέας / Διευθυντής της Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, σε σύντομη ομιλία του, έκφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνταξιούχους για την συνεργασία τους με την ΣΠΕ και την προσφορά τους προς την κοινωνία του τόπου μας. Υποσχέθηκε ότι παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες η ανταπόδοση της ΣΠΕ και η έμπρακτη έκφραση της αγάπης και του ενδιαφέροντος για τα άτομα της τρίτης ηλικίας θα είναι συνεχής.

Αυθόρμητα, πολλοί από τους συνταξιούχους ζήτησαν τον λόγο, και μέσα από ομιλίες και ποιήματα εκφράστηκαν, με τα καλύτερα λόγια για την Συνεργατική και το προσωπικό, και ευχαρίστησαν.

Μέλη του Χορευτικού Συγκροτήματος του Πολιτιστικού Ομίλου Αρακαπά, χόρεψαν παραδοσιακούς Κυπριακούς χορούς και δόθηκε η ευκαιρία στους συνταξιούχους να χορέψουν και να τραγουδήσουν.

Η εκδρομή σημείωσε μεγάλη επιτυχία και η επιστροφή στις κοινότητες έγινε αργά το απόγευμα.25/04/2012

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς πληροφορεί το κοινό ότι όλα τα υποκαταστήματα θα είναι κλειστά τη Τρίτη, 1 Μαΐου 2012, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


10/04/2012

Τραπεζικές Αργίες

Πληροφορείται το κοινό ότι τα καταστήματα της ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς θα είναι κλειστά από τη Μεγάλη Παρασκευή, 13 Απριλίου, 2012 μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου, 17 Απριλίου, 2012, λόγω καθιερωμένων τραπεζικών αργιών.


29/03/2012

Η Σ.Π.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ διοργανώνει εκδρομή, για τους συνταξιούχους μέλη και πελάτες της, την 1η Μαίου 2012 .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνταξιούχοι Μέλη και Πελάτες της Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής αποταθείτε στο υποκατάστημα της περιοχής σας μέχρι την, Τρίτη 24 Απριλίου 2012.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδρομής παρακαλούμε οι δηλώσεις σας γίνουν όσο το δυνατόν έγκαιρα. 

Από την Επιτροπή


27/03/2012

Από τις 2 Απριλίου 2012  θα εφαρμόζεται το ακόλουθο θερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού.

Θερινό Ωράριο    
  Πρωί Απόγευμα
Δευτέρα 8:00-13:15 16:00-18:15
Τρίτη 8:00-13:15 -----
Τετάρτη 8:00-13:15 -----
Πέμπτη 8:00-13:15 -----
Παρασκευή 8:00-13:15 16:00-18:15
Σάββατο 8:00-12:30 ----

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


13/03/2012

Σ.Π.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ/ΓΑΣΤΡΟΓΝΩΣΙΑ 2012

Η Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς , σαν παραγωγός της αυθεντικής Κουμανδαρίας «ΑΝΕΣΠΕΡΗ», μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας της για προβολή του προϊόντος, συμμετείχε  στην έκθεση «Γαστρονομία – Γαστρογνωσία 2012», που έγινε μεταξύ 2-4 Μαρτίου 2012 στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου.

Η «ΑΝΕΣΠΕΡΗ» παράγεται από λιαστά σταφύλια των αμπελώνων στις περιοχές Καλού Χωριού, Λουβαρά, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Παύλου και Ζωοπηγής.
Η οινοποίηση, παλαίωση, εμφιάλωση και εμπορία της ασκείται αποκλειστικά από την Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό προϊόν αυτής της κατηγορίας που μπαίνει στο μπουκάλι χωρίς ενδυνάμωση με αλκοόλ.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης επισκέφθηκαν  το περίπτερο εκατοντάδες επισκέπτες όπου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να ενημερωθούν σχετικά με την παραγωγή και εμπορίας της «ΑΝΕΣΠΕΡΗΣ».

Το περίπτερο επισκέφθηκε η Υπουργός Εμπορίου  Βιομηχανίας και Τουρισμού κυρία Πραξούλα Αντωνιάδου, συνοδεία άλλων αξιωματούχων και αφού δοκίμασε την «ΑΝΕΣΠΕΡΗ» εκφράστηκε γι’ αυτή με τα καλύτερα λόγια. Έδωσε υπόσχεση για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην προσπάθεια της Σ.Π.Ε. Ορεινής Πιτσιλιάς, για προβολή και Εμπορίας του προϊόντος.


08/03/2012

Αύξηση Βασικών Επιτοκίων

Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ορεινής Πιτσιλιάς, ύστερα από μελέτη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις συνθήκες της αγοράς, καθώς  επίσης και τις γενικότερες συνθήκες του οικονομικού  περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις επί του  λειτουργικού κόστους, αποφάσισε:

 • Α. Τον καθορισμό του Βασικού Οικιστικού Επιτοκίου από 4,50% σε 4,75%,  με ισχύ από 07-03-2012.
 • Β.  Τον καθορισμό του Γενικού Βασικού Επιτοκίου από 4,75% σε 5,00%, με ισχύ από 07-03-2012.

Η πιο πάνω αλλαγή επηρεάζει όλα τα υφιστάμενα δάνεια που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο και είναι συνδεδεμένα με το Βασικό Οικιστικό Επιτόκιο και το Γενικό Βασικό Επιτόκιο  της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ορεινής Πιτσιλιάς, καθώς και όλες τις νέες χορηγήσεις.

Από την Επιτροπή.
08 Μαρτίου 2012


15/02/2012

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι θα είναι κλειστή την, Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


15/02/2012

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ – ΓΑΣΤΡΟΓΝΩΣΙΑ 2012

Από 2 μέχρι 4 Μαρτίου 2012, πραγματοποιείται στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, η έκθεση «Γαστρονομία / Γαστρογνωσία 2012». Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς θα συμμετέχει με δικό της περίπτερο προβάλλοντας τη Κουμανδαρία. Στο χώρο του περιπτέρου μας οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το προϊόν, να συζητήσουν και να λύσουν απορίες για τον τρόπο κατασκευής της. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία για επιτόπου αγορές της «Ανέσπερης» ή κλείσιμο παραγγελιών.


27/12/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, εκ μέρους και για λογαριασμό του Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου, έχει συνάψει συμφωνία δανείου ύψους €8 εκ. με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων “Progress”, με σκοπό την χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων αυτοαπασχολούμενων, με ευνοϊκούς όρους επιτοκίου και ευέλικτα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.

Παράλληλα, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και το Συνεργατικό Κίνημα δεσμεύονται να διαθέσουν από ίδιους πόρους άλλα €8 εκ., δηλαδή συνολικά θα διατεθούν προς άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις €16 εκ..

Σε μια περίοδο που οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στην στήριξη και ανάπτυξη των ΠΜΕ, προσφέροντας ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για κάθε επιχειρησιακή τους ανάγκη.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.


22/12/2011

Η Σ.Π.Ε Ορεινής Πιτσιλιάς, ανακοινώνει ότι τα καταστήματα της θα είναι κλειστά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Σάββατο 31-12-2011
Σάββατο 07-01-2012

Παρακαλούμε τους αξιότιμους πελάτες μας να φροντίσουν έγκαιρα για την εξυπηρέτηση τους και λυπούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία που θα προκληθεί.


19/12/2011

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι θα είναι κλειστή την Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


Συγκέντρωση για παράδοση χορηγιών στα Οργανωμένα σύνολα της περιοχής

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς οργανώνει συγκέντρωση, για τέταρτη συνεχή χρονιά, με σκοπό την παράδοση χορηγιών στα οργανωμένα σύνολα της περιοχής εργασιών της ΣΠΕ.

Η Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-12-2011 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Μουσείο Κουμανδαρίας Ζωοπηγής.


21/11/2011

Δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ερωτόκριτου Χλωρακιώτη στο ραδιόφωνο του Άστρα 16/11/2011

Eρ. Αντιμετωπίζει όντως προβλήματα ρευστότητας το Συνεργατικό Κίνημα λόγω της μείωσης της αξίας των κυπριακών ομολόγων που έχετε επενδύσει τα τελευταία χρόνια;

Είναι γεγονός ότι τόσο οι δημοσιεύσεις όσο και άλλες δηλώσεις που άκουγα σε άλλους σταθμούς σήμερα δημιουργούν πράγματι εσφαλμένες εντυπώσεις οι οποίες να μου επιτραπεί να πω δεν είναι καθόλου θετικές ιδιαίτερα σήμερα στην κατάσταση που διανύει τόσο ο τόπος όσο και άλλες χώρες. Το Συνεργατικό Κίνημα έχει ρευστότητα όπως είχε πάντοτε και η ρευστότητα που έχει είναι ικανοποιητική και είναι εκείνη που πρέπει να έχει συμμορφούμενο προς τις εποπτικές απαιτήσεις. Το θέμα της ρευστότητας με το θέμα της επένδυσης των χρεογράφων δεν είναι το ίδιο θέμα. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι οι επενδύσεις μας στα κυβερνητικά χρεόγραφα τα κυπριακά και στα ελληνικά, ένα μικρό ποσό είναι επενδυμένο στα ελληνικά ομόλογα, είναι αυτά τα οποία κατά κόρον έχουμε δημοσιεύσει γιατί εμείς ενεργούμε πάντοτε με διαφάνεια και γνωρίζουν και τα μέλη μας και ολόκληρος ο κυπριακός λαός και οι εποπτικές αρχές πρώτιστα την κατάσταση του συνεργατικού κινήματος. Δόθηκε η εντύπωση ότι ο Συνεργατισμός έχει χάσει χρήματα από τις επενδύσεις μας στα κυπριακά ομόλογα που αυτό είναι πλήρως εσφαλμένο και πρέπει να διασκεδάσουμε αυτές τις εντυπώσεις οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες για τους ίδιους τους καταθέτες μας, οι οποίοι για 100 χρόνια μας εμπιστεύονται και ιδιαίτερα μας εμπιστεύονται σήμερα στις συνθήκες που νοσεί ο τόπος μας και είναι γεγονός και γνωστό ότι ο συνεργατισμός έχει καταθέτες σχεδόν το σύνολο του κυπριακού λαού.

Δεν είναι ορθό να λέμε ότι ο Συνεργατισμός έχει πραγματοποιήσει ζημιές από τις επενδύσεις του στα κυπριακά ομόλογα. Η αλήθεια είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με τις σχετικές αποφάσεις που πήρε επιβάλλει να έχουμε ένα επιπρόσθετο προσωρινό απόθεμα κεφαλαίου το οποίο να ισούται με τη διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ της ονομαστικής αξίας των κυπριακών ή άλλων χρεογράφων οποιασδήποτε χώρας της Ευρώπης και της πραγματικής αξίας που έχουν τα ομόλογα στις αγορές. Αυτό το ποσό εμείς καλούμαστε μέχρι τον Ιούνιο να το έχουμε ως επιπρόσθετο κεφάλαιο για να ενισχύσουμε την κεφαλαιουχική μας επάρκεια την οποία ήδη έχουμε. Μιλούμε για περίπου €600 εκ, το οποίο ο κάθε τραπεζικός οργανισμός και το συνεργατικό κίνημα στο σύνολο του θα κάνει τις ενέργειες τις οποίες πρέπει και με τον ά ή με το β τρόπο θα βρει αυτά τα χρήματα όχι για να αντικαταστήσουν πραγματοποιηθείσες ζημιές. Συγκεκριμένα τα ομόλογα που έχουμε εμείς στην κυπριακή δημοκρατία λήγουν όλα το 2012 και το 2013 αυτά τα χρήματα όταν θα λήξουν τα ομόλογα της κυπριακής δημοκρατίας, η κυπριακή δημοκρατία θα μας τα ξοφλήσει. Δεν σημαίνει ότι θα μας πει η κυπριακή δημοκρατία ορίστε τα χρεόγραφα αλλά έχει γίνει και κούρεμα όπως λένε στην Ελλάδα και το κούρεμα αυτό επιβάλλει να σας δώσουμε τα χρωστούμενα ένα δις, ας πούμε για να στρογγυλέψουμε τους αριθμούς, άρα πάρτε €700 εκ. και τα άλλα τα χάνεται. Η κυπριακή δημοκρατία δεν είναι ούτε υπό επιτήρηση ούτε έχει φτάσει στο σημείο να απαιτεί από τους ιδιώτες επενδυτές κούρεμα των ομολόγων της. Και πρέπει αυτό να το πούμε με σαφήνεια ναι θα βρούμε τα κεφάλαια αυτά για τα οποία με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών επιβάλλ εται να τα βρούμε. Δεν θα τα βρούμε όμως για να αντικαταστήσουμε ζημιές και αφήνουμε να νοηθεί ότι θα χάσουν οι καταθέτες μας χρήματα.

Η θέση μας εμάς που δεν συνθηματολογούμε ούτε κινδυνολογούμε είναι η εξής και είναι υπεύθυνη και τη χρωστούμε και στον τόπο μας στο κράτος μας και κυρίως στην κοινωνία. Ευτύχησε τούτος ο λαός να έχει ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα στον τόπο που πρόσφερε υπέρμετρες υπηρεσίες τόσο ο συνεργατισμός όσο και οι τράπεζες στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ανάπτυξη της κοινωνίας ευρύτερα. Εμείς, μιλώ εκ μέρους του Συνεργατισμού, δεν ευχόμεθα να έχει οποιοσδήποτε τραπεζικός οργανισμός πρόβλημα, αντίθετα ευχόμαστε όλοι να μην έχουν προβλήματα. Εμείς όμως, ερχόμενοι τώρα στο συνεργατισμό, ενεργούμε σήμερα διαχειριζόμαστε τις καταθέσεις του κυπριακού λαού με τρόπο συνετό μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για τον τόπο μας και άλλες κοινωνίες συνθήκες και πιστεύω εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι συμμορφούμενοι προς τις εποπτικές υποδείξεις και απαιτήσεις να ενεργούμε έτσι που να σταθούμε δίπλα από την κοινωνία και τον κάθε πολίτη ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα σε νόμιμα πάντοτε πλαίσια τα θεσμικά έτσι που τουλάχιστον να του αμβλύνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα και να του ενισχύσουμε τις αντοχές του μέχρι που να φύγουμε από αυτή την κρίση που περνούμε.

Ερ. Σύμφωνα με πληροφορίες που βγήκαν από την επιτροπή οικονομικών έχει επενδύσει το συνεργατικό κίνημα 1,4 δις σε χρεόγραφα της κυπριακής δημοκρατίας. Μόλις μας είπατε ότι αυτά τα χρήματα δεν κινδυνεύουν γιατί η κυπριακή οικονομία δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες. Όμως κάποιοι καλοθελητές ή κακοθελητές λένε ότι αυτό δεν είναι σίγουρο δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα του χρόνου ή ύστερα από δύο χρόνια να αποπληρωθούν αυτά τα χρήματα ίσως όντως το κράτος να είναι σε πιο δύσκολη θέση και ίσως να αντιμετωπίζει και η κυπριακή οικονομία θέμα κουρέματος. Χθες ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι ήταν λανθασμένη αυτή η πολιτική και φταίει για αυτό η κυβέρνηση, προφανώς ίσως να φταίει και ο συνεργατισμός.

Πρώτον εμείς όπως προανέφερα ενεργήσαμε και ενεργούμε πάντοτε με διαφάνεια. Ασφαλέστατα έχουμε αυτές τις επενδύσεις στο κράτος μας πρέπει να μας πουν όμως κάποιοι που θα ήταν καλύτερα να επενδύουμε. Εδώ ακούμε τους πιο υπευθύνους ανθρώπους και την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών δηλαδή ήταν κακή επιλογή η επένδυση στα κρατικά ομόλογα του τόπου μας;

Είναι γνωστό ότι ο συνεργατισμός αποτελούσε τον κύριο επενδυτή των χρεογράφων για δεκαετίες στον τόπο μας και πιστεύουμε πως αυτό ήταν προς αμοιβαίο όφελος και συνέτεινε και στην ανάπτυξη του τόπου μας αλλά αποτελούσε τις πλέον σωστές επενδύσεις και θα πρέπει να μας τις συγκρίνει με το που θα είχαμε επενδύσει για να ήταν καλύτερα. Σε ότι αφορά αυτό το οποίο λέμε εγώ δεν ισχυρίζομαι ούτε θέλω να κάνω τον επαΐοντα και να πω ότι πιο τσιμεντωμένη οικονομία και μόνιμα και πάντοτε θα είναι η κυπριακή. Εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως αν έχουμε πραγματοποιήσει ζημιές όπως έχουν γίνει δηλώσεις που ουδέν αληθέστερο. Και στην κατάσταση που είναι σήμερα η κυπριακή οικονομία δεν έχει κανένα που λέει ότι είναι όλα ρόδινα στην κυπριακή οικονομία ούτε ένας να πει μετά βεβαιότητας ότι η οικονομία της Κύπρου δεν θα αντιμετωπίσει επιπρόσθετα προβλήματα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί ένας ότι αφού επενδύσαμε αφού η Κύπρος θα έχει την τύχη της άλφα χώρας ή της βήτα για να μην αναφέρω χώρες κλπ, εμείς οφείλουμε να χειριζόμαστε τα θέματα με την κατάσταση ως έχει σήμερα. Τώρα εάν η οικονομία της Κύπρου θα φτάσουμε να πτωχεύσει αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Όπως δεν λέμε εμείς μετά βεβαιότητος που θα είναι η οικονομία δεν μπορεί ένας να προδικάζει ότι η οικονομία θα φτάσει στα πρόθυρα ή στην πτώχευση.

Επειδή έχουμε ακούσει για το πώς έγιναν αυτές οι επενδύσεις εάν η κυβέρνηση μας πίεζε εάν η κυβέρνηση έφταιγε, εμείς δεν είμαστε για να κάνουμε ούτε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ούτε τους εκπροσώπους οποιουδήποτε. Ούτε επενδύουμε ανάλογα με πιέσεις που η κυβέρνηση ουδέποτε μας πίεσε και οποιαδήποτε κυβέρνηση εμείς εξετάζουμε έχουμε τις υπηρεσίες μας με τις δεδομένες συνθήκες εάν είναι σωστή η επένδυση των χρημάτων που κάνουμε ή αν δεν είναι. Και όταν αντιμετωπίζει κάποιος επένδυση ομολόγων χρεογράφων κλπ νομίζω δικαιούται στις παραμέτρους να προσθέτει και μια παράγραφο προς το θετικό οσάκις επενδύει στον τόπο του και δεν επενδύει αλλού. Δεν επενδύουμε όμως και νοιώθουμε ότι την ώρα που επενδύουμε έχουμε τις πιθανότητες που θα μας απέτρεπαν από το να επενδύσουμε.

Ερ. Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης το συνεργατικό κίνημα παίρνει μέτρα για να μην φτάσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις μπορείτε να διαβεβαιώσετε και τον κόσμο που ακούει ότι το συνεργατικό κίνημα βαδίζει σταθερά.

Μιλούν οι αριθμοί του συνεργατικού κινήματος που με κάθε διαφάνεια στις συνελεύσεις μιας εκάστης συνεργατικής εταιρείας δίδονται και παρατίθενται στα μέλη τους και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα που εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα του κράτους όχι μόνο από την Εποπτεία του Συνεργατισμού και μιλούν τα στοιχεία του συνεργατικού κινήματος. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι στο συνεργατισμό είναι όλα ρόδινα και δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης ή άλλως πως. Όμως εμείς διαβεβαιώνουμε τον κάθε καταθέτη ότι ο τρόπος που χειριζόμαστε τα θέματα δεν είναι τέτοιος που να αγνοεί τις δυσκολίες ή τον πολλαπλασιασμό που επιβάλλεται να έχουμε της προσοχής σε ότι αφορά τις επενδύσεις και να τον διαβεβαιώσουμε ότι με αυτούς τους τρόπους που κινούμαστε τον καλούμε να αισθάνεται ασφαλής ότι οι καταθέσεις του στο συνεργατικό κίνημα αποτελούν μια σιγουριά, αποτελούν ασφάλεια, για να μην αγωνιά ότι καθοιονδήποτε τρόπο θα χάσει τις καταθέσεις του η μέρος των καταθέσεων του.

Ερ. Ένας ακροατής ζητά να μάθει πόση είναι η έκθεση σε ελληνικά ομόλογα από τα οποία μετά από το κούρεμα θα έχει επιπτώσεις.

Η έκθεση μας στα Ελληνικά ομόλογα που πάλι από την πρώτη στιγμή και με διαφάνεια χωρίς να μας το ζητήσει κανένας, εμείς το ανακοινώσαμε, είναι €144 εκ. εμείς με το κούρεμα χάνουμε τα €70 εκ. αυτό θα είναι πραγματοποιηθείσα ζημιά όταν τελειώσουν οι λεπτομέρειες για το θέμα του κουρέματος και εμείς οι ίδιοι από τα €70 εκ. που θα χάσουμε έχουμε ήδη κάνει πρόβλεψη νομίζω συνετά φερόμενοι ως Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα από τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του χρόνου που διανύουμε.

Ερ. Δεν μας δίνουν ούτε τα συνεργατικά δάνεια ή πιστώσεις και ταλαιπωρούνται οι μικρομεσαίοι και οι ιδιώτες αναφέρει ένας ακροατής.

Εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ τα δάνεια. Όμως όπως είπα και στην αρχή και πρέπει να μας κατανοήσουν όλοι. Εμείς πρέπει να διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού τις καταθέσεις για αυτό και έκανα τη δήλωση προηγουμένως για την εγγύηση σε ότι αφορά τις καταθέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες. Οι εποχές που ζούμε κατέστησαν ένα έκαστο να έχει περισσότερες δυσκολίες να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά την εξόφληση των δανείων του. Αυτό το πράγμα επιβάλλει να είναι περισσότερο φειδωλοί αυτοί που κάνουν τη δανειοδοτική πολιτική σε μία έκαστη συνεργατική εταιρεία για να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση που να μην μπορούμε να εισπράττουμε εκείνα που δανείζουμε γιατί εκείνα που δανείζουμε είναι οι καταθέσεις των καταθετών μας. Και πέραν τούτου, όπως έχουν διαμορφωθεί οι απαιτήσεις των εποπτικών αρχών που εν πολλοίς επιβλήθηκαν από την οικονομική κρίση αυξήθηκαν οι απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και οι καθυστερήσεις των δανείων αντανακλούν επί των δεικτών μας που επιβάλλεται να έχουμε και πιστεύω ότι δεν έχει κανένα που εύχεται ο συνεργατισμός να έχει δυσκολίες στην προσπάθεια του να εξυπηρετεί τον κόσμο. Έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητες. Δεν θα δείτε να διακόπτονται σπουδές παιδιών, δεν θα δείτε να διακόπτονται δάνεια ή δανειοδοτικές δόσεις που κάποιος έκτισε το σπίτι του και έπαιρνε τμηματικά τα δάνεια του και θα μείνει εκτεθειμένος αλλά υπάρχουν περιπτώσεις πράγματι δανείων που δεν θεωρούνται σωστά δάνεια για να δοθούν. Δεν θα ακούσετε όμως από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου να σας πει ότι ο συνεργατισμός ανέστειλε τη δόση για τα δάνεια του.


18/11/2011

Δεν απειλείται ο συνεργατισμός τονίζει ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κε­ντρικής Τράπεζας

Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ερωτόκριτος Χλωρα­κιώτης σε δηλώσεις του το πρωί στο ραδιόφωνο του Άστρα, χαρακτήρισε ως εσφαλμένες και άκρως επικίνδυνες τις αναφορές ότι ο Συνεργατισμός έχασε χρήματα από τις επενδύ­σεις της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο κύριος Χλωρακιώτης δήλωσε στον Άστρα ότι το συνεργατικό κίνημα έχει ρευστότητα και κάλεσε τους καταθέτες να μην ανησυχούν για τις καταθέσεις τους, διαβεβαιώνοντας ότι τις διαχειρίζεται με συνετό τρόπο.
Διευκρίνισε ότι στη βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ο Συνεργατισμός καλείται να βρει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ως επιπρόσθετα κεφάλαια για να ενι­σχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια, και όχι για να καλύψει ζημιές.
Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας  υπογράμμισε ότι ο Συνερ­γατισμός επένδυσε σε κυπριακά ομόλογα, όχι μετά από κυβερνητικές πιέσεις αλλά, αξιο­λογώντας τις δεδομένες συνθήκες και προκάλεσε όσους ασκούν κριτική να απαντήσουν πού θα ήταν καλύτερα να γίνονταν επενδύσεις, τη στιγμή που σε διεθνές επίπεδο οι επεν­δύσεις σε κρατικά ομόλογα κρίνονται οι πιο αξιόπιστες.

 Ανέφερε επίσης ότι η ζημιά του Συνεργατισμού από την έκθεση στα ελληνικά ομόλογα και το κούρεμα ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, προσθέτοντας όμως ότι για το ποσό αυτό είχε γίνει πρόβλεψη από τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2011.


20/10/2011

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι θα είναι κλειστή την Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας. (Εθνική Γιορτή).


24/09/2011

Από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 θα εφαρμόζεται το ακόλουθο χειμερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού

Χειμερινό Ωράριο    
  Πρωί Απόγευμα
Δευτέρα 8:00-13:15 15:15-17:30
Τρίτη 8:00-13:00 ----
Τετάρτη 8:00-13:00 ----
Πέμπτη 8:00-13:00 ----
Παρασκευή 8:00-13:15 15:15-17:30
Σάββατο 8:00-12:30 ----

23/09/2011

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι θα είναι κλειστή την Σάββατο, 1η Οκτωβρίου 2011, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας (Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας).


22/09/2011

Σχέδιο Συνεργατισμού


08/08/2011

Η ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς πληροφορεί το κοινό ότι τα καταστήματα της θα είναι κλειστά κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011 (Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου)
 • Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011 (Επόμενη Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου)

15/07/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αύξηση Βασικού Οικιστικού Επιτοκίου

Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ορεινής Πιτσιλιάς, ύστερα από μελέτη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις συνθήκες της αγοράς, καθώς  επίσης και τις γενικότερες συνθήκες του οικονομικού  περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις επί του  λειτουργικού κόστους, αποφάσισε τον καθορισμό του βασικού οικιστικού επιτοκίου από 4.10% σε 4,50%  με ισχύ από 01-07-11.

Η πιο πάνω αλλαγή επηρεάζει όλα τα υφιστάμενα οικιστικά δάνεια που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο και είναι συνδεδεμένα με το βασικό οικιστικό επιτόκιο της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ορεινής Πιτσιλιάς, καθώς και όλες τις νέες χορηγήσεις για τον ίδιο σκοπό.

Από την Επιτροπή.


13/07/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Γραφέα της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ορεινής Πιτσιλιάς

Η θέση είναι πρώτου διορισμού.

Σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης τα καθήκοντα και ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.  Εκτέλεση διαφόρων γραφειακών καθηκόντων.
2.  Καταχώρηση εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας.
3. Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και ετοιμασία λογιστικών καταστάσεων
3.  Εξυπηρέτηση πελατών.
4.  Εκτέλεση καθηκόντων  Ταμία.
5.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από την Επιτροπεία.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από  τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά,

            ή
Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το Υπουργείο      Παιδείας και Πολιτισμού και Πιστοποιητικό επιτυχίας στην Ανώτερη εξέταση στη Λογιστική (Accounting L.C.C.I. Third Level) του  Εμπορικού  και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  του  Λονδίνου  ή  άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
2.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και  καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.  Πολύ καλή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
4.  Πολύ καλή γνώση της Συνεργατικής θεωρίας και πρακτικής καθώς και του περί                     Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και Θεσμών.
5.  Ακεραιότητα χαρακτήρα,  υπευθυνότητα, πρωτοβουλία,  και ικανότητα σύναψης και         διατήρησης καλών σχέσεων με τα μέλη/πελάτες της Εταιρείας.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:
Κλίμακα: Α2 – Α5  Συνδυασμένες.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραμματέα της Εταιρείας μέχρι  τις 22-07-11,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00μ.μ   και να είναι ιδιόχειρα γραμμένες.
Αιτήσεις  που δεν περιέχουν  όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα λαμβάνονται υπ΄όψην.
Για  περισσότερες  πληροφορίες   αποτείνεσθε  στο Γραμματέα της Εταιρείας
κ. Αντώνη Παπαδόπουλο      Aρ. Τηλ.: 25-543233

                                                                    

12-07-2011                                                                                                                                                         Η Επιτροπεία.

07/07/2011

ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛ ΛΟΥΒΑΡΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/07/2011

 • Μνημόσυνο του ήρωα, ώρα 8:00 π.μ. στην εκκλησία Τιμίου Προδρόμου
 • Ομιλία από τον έντιμο υφυπουργό παρά το πρόεδρο κ. Τίτο Χριστοφίδη
 • Εθελοντική Αιμοδοσία, ώρα 11:00 π.μ. στο Οίκημα Λ. Οργανώσεων
 • Σατυρικό Θέατρο, ώεα 8.30 μ.μ. «Ο μακαρίτης ο εφτάψυχος» πρώην Δημοτικό Σχολείο Λουβαρά   

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/07/2011

 • Ποδοσφαιρικό τουρνουά 7Χ7 στο Κοινοτικό Γήπεδο Λουβαρά.

Το Φεστιβάλ γίνεται υπό την Αιγίδα του υφυπουργού παρά το πρόεδρο κυρίου Τίτου Χριστοφίδη.


07/07/2011

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 8:00 μ.μ.
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ»
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΛΓΑ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ
ΔΩΡΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΚΩΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΟΥ κ.α.
Είσοδος €5, μαζί με pop corn, νερό ή χυμό

Παιδιά κάτω των 12 ετών Δωρεάν.


14/06/2011
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

 


06/06/2011

Τραπεζική Αργία

Η ΣΠΕ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ πληροφορεί το κοινό ότι θα είναι κλειστή την Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011, λόγω καθιερωμένης τραπεζικής αργίας.


10/05/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Λειτουργών του Τμήματος Δανείων της Εταιρείας μας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για αιτήσεις δανείων
 2. Συνέντευξη με πελάτες
 3. Αξιολόγηση αιτήσεων δανείων.
 4. Εξυπηρέτηση πελατών.
 5. Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων που θα ανατεθούν από την διεύθυνση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά
  ή,
  Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Πιστοποιητικό επιτυχίας στη Λογιστική Τρίτου Επιπέδου (L.C.C.I. Accounting Higher) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, ή άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, μαζί με πενταετή πείρα στην λογιστική.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και προγραμμάτων ms Microsoft.
 4. Πολύ καλή γνώση της Συνεργατικής θεωρίας και πρακτικής καθώς και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και Θεσμών.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα σύναψης και διατήρησης καλών σχέσεων με τα μέλη/πελάτες της Εταιρείας.
 6. Πείρα σε παρόμοια θέση ή λογιστική/ελεγκτική εμπειρία, θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:
Στους επιτυχόντες θα προσφερθεί αξιόλογο πακέτο ωφελημάτων, στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων που έχει η Εταιρεία με το προσωπικό της.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Γραμματέα της Εταιρείας το αργότερο μέχρι την 28-05-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00μ.μ, να είναι ιδιόχειρα γραμμένες και να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Αιτήσεις που δεν θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στο Γραμματέα της Εταιρείας
κ. Αντώνη Παπαδόπουλο Aρ. Τηλ.: 25-543233


03/05/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 12-04-11  

Καταθέσεις  30ημέρου Προειδοποιήσεως
Από
Μέχρι
Επιτόκιο
%
1 10.000 3.00
10.000 30.000 3,25
30.000 60.000 3,35
60.000 100.000 3,45
100.000 300.000 3,55
300.000   3,75
Το προϊόν είναι συνδεδεμένο με το Βασικό επιτόκιο της Εταιρείας που είναι 4.75%. Τυχόν αλλαγή του θα επηρεάσει ανάλογα και την κατάθεση.

Όψεως:  0,75%  
Τρεχούμενοι: 0,75% στο μικρότερο υπόλοιπο του μήνα
7ημέρου Προειδοποιήσεως: 1,75% σε οποιοδήποτε ποσόν

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας και δανείων, αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα μας.

 
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.